• Статут Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Чайка"

 •        Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 

 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

11.04.2018 м.Суми № 235-ОД

 

Про видачу ліцензій на освітню

діяльність закладів освіти

 

Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.

2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.

3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та загальної середньої освіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області відповідно до додатка 3.

4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

 

 

Голова Сумської обласної

державної адміністрації М.О. Клочко

Додаток 1

до розпорядження голови

Сумської обласної

державної адміністрації

11.04.2018 № 235-ОД

 

Найменування юридичної особи (повна назва відповідно до статуту)

Код згідно з ЄДРПОУ

Місце знаходження юридичної особи (вул., місто (село), район, індекс)

Рівень освіти

(дошкільна)

1

2

3

4

5

 1.  

Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Чайка» Лебединської міської ради

36234001

вул. Сумська, буд. 18,

м. Лебедин, 42200

дошкільна

 

 • структура та органи управління закладу освіти
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 •  освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
 •  територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 • мова (мови) освітнього процесу
 •  матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 •  умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • На даний час в нашому закладі створені відповідні умови для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

  - корпус №3 обладнаний пандусом;

  - наказом № 104 – ОД від 29.08.2019 року в закладі з 02.09.2019 року відкрита інклюзивна группа (середня группа «Капітошка»).

  - ассистент вихователя – Ткаченко Ірина Сергіївна;

  - ассистент дитини – Сагер Ольга Леонідівна.

   

 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

 

Додаток № 1

 

до наказу № 69 - ОД

від 22.05.2018р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) "Чайка"

Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Кодексу законів про працю України, , Статуту Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Чайка" Лебединської міської ради Сумської області, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) "Чайка" Лебединської міської ради Сумської області.

Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.

Педагогічним працівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має педагогічну освіту відповідного фаху на рівні молодшого спеціаліста, спеціаліста або магістра, належний рівень професійної підготовки високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Заміщенню шляхом проведення конкурсу підлягають усі вакантні посади педагогічних працівників у закладі, крім педагогічних працівників, які бажають зайняти вакантну посаду у межах навчального закладу .

Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників створюється комісія, до складу якої окрім адміністрації навчального закладу включаються представники відділу освіти (за згодою) та представники громадськості (за згодою).

Комісія є правомочною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.

 

Умови про ведення конкурсу

Рішення про оголошення та проведення конкурсу приймається завідувачем навчального закладу за наявності вакантної посади.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту.

Конкурс проводиться в усній формі чи в вигляді тестування ( на розгляд комісії)

Конкурс проводиться поетапно:

Публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті навчального закладу;

Прийом документів кандидатів на заміщення вакантної посади, їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

проведення конкурсу та визначення переможця;

співбесіда з переможцем конкурсу.

Оголошення про конкурс.

Після прийняття рішення завідувачем закладу ( чи особою яка виконує його обов'язки) про заміщення вакантної посади, навчальний заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті навчального закладу .

Оголошення про проведення конкурсу повинне містити такі відомості: назву вакантної посади, термін прийому документів, вимоги до кандидатів та може містити іншу інформацію, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, подають до конкурсної комісії документи:

заяву про участь у конкурсі;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянинаУкраїни;

копію трудової книжки (при наявності);

копії документів про освіту з відповідними додатками;

за бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, резюме, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Члени комісії перевіряють подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду та приймають рішення про допущення кандидата для участі у конкурсі.

Особи, які виявили бажання працювати на посаді педагогічного працівника в закладі та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсів в порядку, визначеному цим Положенням.

Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом одного року.

 

Проведення конкурсу та відбір кандидатів

За результатами розгляду поданих документів за рішенням комісії кандидати можуть бути допущені до участі у конкурсі.

Конкурс із кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників проводиться в усній формі чи в вигляді тестування (на розсуд комісії)

На підставі розгляду поданих документів та результатів конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для заміщення вакантних посад педагогічних працівників у заклад.

У разі відсутності кандидатів, які можуть бути рекомендованими на заміщення вакантних посад педагогічних працівників, або відсутності жодного претендента на заміщення вакантної посади педагогічних працівників приймається рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади повторно.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення кандидата-переможця на вакантну посаду, кандидата який є другим за результатами конкурсу – про занесення до кадрового резерву.

Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії протягом одного року.

Про результати конкурсу комісія повідомляє кандидатів після його завершення.

На даний час вакансії відсутні.

 • правила прийому до закладу освіти;

Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником ДНЗ протягом календарного року згідно:

 • Ст.53 Конституції України – кожен має право на освіту
 • Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004 – доступність освіти , як конституційна гарантія реалізації права на освіту , означає – держава має створити можливості для реалізації цього Закону
 • ст.34 Закону України «Про освіту» – прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків
 • ст. 36 Закону «Про дошкільну освіту» – батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад
 • п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 –прийом в днз здійснюється на підставі
 • - заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • - медичної довідки форма 086/1
 • - ксерокопія форми щеплення 063/0,завірена лікарем;
 • - свідоцтва про народження дитини

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається:

- висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,

- направлення місцевого органу управління освітою:

- індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.

 

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі:

- її хвороби,

- карантину,

- санаторного лікування,

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

- у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

-за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини

Адміністрація дошкільного навчального закладу

письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють,

про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів

Окреслюючи завдання на найближчу перспективу колектив дошкільного закладу вважає головним своїм призначенням – забезпечення особистісного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я, розуміння та урахування індивідуальних можливостей та потреб, турбота про душу дит